PRIVACYVERKLARING

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van klanten, partners en leveranciers van Puuur cvba.

Versie: 03/12/2018

Puuur cvba verwerkt verschillende persoonsgegevens van, klanten, partners en leveranciers in het kader van haar dienstverlening. Puuur cvba gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van deze persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert u als klant, partner en/of leverancier over wat Puuur cvba doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en over uw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

1. Identiteit van de organisatie

Puuur cvba
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
e-mail: puuur@ons.be
016 46 90 09

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Puuur cvba verwerkt de persoonsgegevens die u ons meedeelt via het (online) aanvraagformulier, telefonisch, via een overeenkomst, bij een bestelling of bij de aanvang van een samenwerking.
Het gaat om volgende gegevens:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Andere gegevens (indien van toepassing): ondernemingsnummer, gebruikersnummer Sodexo

Puuur cvba verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over u (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid).
Puuur cvba bewaart enkel gezondheidsgegevens en persoonlijke kenmerken over u voor zover relevant voor onze dienstverlening en mits uw toestemming.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 3.

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. de klantenadministratie en -beheer en/of partner/leveranciersadministratie.
Zo verwerken we uw gegevens onder andere om/voor:

 • dienstencheques te verwerken
 • de facturatie
 • uw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat Puuur cvba haar diensten daar beter kan op afstemmen
 • het aanbod en kwaliteit te kunnen analyseren en verbeteren
 • statistische gegevens te verkrijgen
 • een archief bij te houden
 • uw dossier en geleverde prestaties te kunnen beheren en opvolgen
 • om met u contact op te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
 • met u te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van Puuur cvba en haar partners
 • aangepaste activiteiten of ondersteuning te kunnen bieden
 • verzekering bij schadegevallen

Puuur cvba maakt deel uit van Ons, een netwerk van organisaties. Via onze communicatiekanalen houden we op de hoogte van nieuws en activiteiten van alle organisaties van Ons. Indien je hiervan niet meer op de hoogte wilt blijven, volstaat het een mail te sturen naar puuur@ons.be.

Puuur cvba streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid na van haar informatieplatformen en gegevenssystemen. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Puuur cvba, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Puuur cvba vzw vallen.

4. Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

Puuur cvba verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • de overeenkomst die u aangaat of aangegaan bent met Puuur cvba voor het gebruik/verstrekken van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv klantenovereenkomst, aankoop of bestelling, leveren van producten of diensten,…)
 • het gerechtvaardigd belang om klanten, partners en leveranciers te informeren en te ondersteunen i.f.v. de dienstverlening
 • Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld in punt 2 (bv. gezondheidsgegevens, foto’s, …) vragen we vooraf uw toestemming. Deze toestemming kan te alle tijden door u worden ingetrokken.

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van (cfr punt 3.)

 • organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. overheidsinstanties)
 • verwerkers en leveranciers voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Puuur cvba aanbiedt (bv. verzorgen en verspreiden van drukwerk en communicatie, catering, verzekering, betaaldiensten, …)
 • verwerkers en leveranciers voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen, hosting, IT-netwerk,…)

Met deze verwerkers en leveranciers maakt Puuur cvba de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen (zie punt 8.). Puuur cvba kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die verwerkers of leveranciers.

Puuur cvba verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bezoeken aan onze website worden geregistreerd door Google Analytics, een webanalyse dienstverlening van Google Inc. Bij het verwerken van deze informatie, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, weet Puuur cvba hoe haar website wordt gebruikt en hoe Puuur cvba deze nog kan verbeteren. Meer info over het privacybeleid van Google vindt u op de website van Google

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Puuur cvba bewaart persoonsgegevens zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

7. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

U kunt uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, ze laten verwijderen of overdragen. In bepaalde gevallen kunt u ook de verwerking ervan laten beperken.

Een verzoek hiervoor kan gericht worden aan puuur@ons.be of bewijs van je identiteit.

Een verzoek zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging, worden beantwoord.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Puuur cvba verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers.

Puuur cvba bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van Puuur cvba of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Puuur cvba verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

Puuur cvba heeft o.a. volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Puuur cvba kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding/discretieplicht daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • de medewerkers van Puuur cvba zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van de privacyregels.

Voor meer informatie over de beveiliging van door Puuur cvba verzamelde persoonsgegevens, kun u contact opnemen met puuur@ons.be.

9. Klachten

Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via puuur@ons.be of telefonisch 016/ 46 90 09. We helpen u zo snel mogelijk verder.

Hebt u toch nog vragen of geraakt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@ons.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Puuur cvba maakt deel uit van Ons. De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Puuur cvba inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen.
Contact: privacy@ons.be

11. Wijziging privacyverklaring

Puuur cvba kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.puuur.be.

We adviseren u om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.